Procedura zwrotu i wzór odstąpienia

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AnySharp® Polska ul. Jana III Sobieskiego 34E, 32-400 Myślenice adres e-mail: biuro@anysharp.pl

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data odbioru ………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ……………………………………………………………………………………………….

– Adres Konsumenta(ów) …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulaminy

AnySharp® poleca