Procedura zwrotu i wzór odstąpienia

Obowiązkowo musi być w paczce i na stronie ORAZ link w mailu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Magazyn

Ale Patent Sp. z o.o.
Głogoczów 526
32-444 Głogoczów

adres e-mail: biuro@anysharp.pl

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data odbioru ………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ……………………………………………………………………………………………….

– Adres Konsumenta(ów) …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulaminy